Thiết Bị Không Dây

Điểm truy cập Wi-Fi doanh nghiệp
• Doanh nghiệp SOHO
• Giải pháp cho các nhà mạng viễn thông và doanh nghiệp nhỏ

Hệ thống quản lý Wi-Fi

• Quản lý và giám sát thiết bị mạng
• RADIUS, DATABASE, DHCP Server
• AirTune
• Captive Portal + Portal Constructor
• Tài khoản cá nhân
• WIDS